loader image
Select Page

Mirëmbajtje, riparim dhe rishikim

Ne jemi të gatshëm të ndërhyjnë në çdo kohë për të zgjidhur dështimet e pompave, valvulave dhe sistemeve përkatëse. Fillimisht do të bëhet një inspektim dhe analizë e problemit, pas së cilës ne kalojmë në veprim, qoftë riparim ose rishikim.

Shërbime Korrigjuese

Ne operojnë në pompa, valvula dhe sisteme ndihmëse, duke ofruar shërbime korrigjuese, këto shërbime mund të bëhen në përputhje me rregulla të caktuara dhe / ose vendime nga klienti.

Shërbime Parandaluese

Ky shërbim kryhet në përputhje në periudha të paracaktuara ose sipas kërkesës së klientit me qëllim që të zvogëlojë probabilitetin e prishjes.

Instalim dhe Komisionim